محصولات بخش: محصولات پرنیان

 • نرم افزار طراحی و مدلسازی
 • Autodesk Inventor 2014
 • محصول پرنیان
 • شامل 2 دی وی دی
Inventor 2014

نرم افزار طراحی و مدلسازی Autodesk Inventor 2014 پرنیان

قیمت : 6900 تومان
 • نرم افزار رویت – طراحی ساختمان و معماری
 • Autodesk Revit Architecture 2014
 • نسخه 32 یبتی و 64 بیتی محصول پرنیان
 • شامل 1 دی وی دی
Revit Architecture 2014

نرم افزار رویت جهت طراحی ساختمان و معماری Revit Architecture 2014 پرنیان

قیمت : 6900 تومان
 • مجموعه نرم افزار های مهندسی مکانیک جامدات
 • محصول پرنیان
 • Solid Mechanics 2013 Collection
 • شامل 3 دی وی دی

نرم افزار های مهندسی مکانیک 2013 دریا سافت

مجموعه نرم افزار های مهندسی مکانیک جامدات، ساخت و تولید 2013 پرنیان

قیمت : 12500 تومان
 • مجموعه نرم افزار های مهندسی شیمی و نفت
 • محصول پرنیان
 • Chemistry & Petrol 2013 Collection
 • شامل 2 دی وی دی

مهندسی شیمی و نفت 2013 پرنیان

مجموعه نرم افزار های مهندسی شیمی و نفت 2013 پرنیان

قیمت : 10500 تومان
 • مجموعه نرم افزار های مهندسی صنایع و مدیریت
 • محصول پرنیان
 • Industrial & Management 2013 Collection
 • شامل 2 دی وی دی

نرم افزار های مهندسی صنایع و مدیریت 2013 پرنیان

مجموعه نرم افزار های مهندسی صنایع و مدیریت 2013 پرنیان

قیمت : 10500 تومان
 • مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران
 • محصول پرنیان
 • Civil Engineering 2013 Collection
 • شامل 3 دی وی دی

نرم افزار های مهندسی عمران 2013 پرنیان

قیمت : 12500 تومان
 • نرم افزار های معماری 2013
 • مخصوص دانشجویان و مهندسین معماری
 • محصول پرنیان
 • شامل 3 دی وی دی

مجموعه نرم افزار های مهندسی معماری 2013 پرنیان

قیمت : 12500 تومان
 • نرم افزار های ریاضیات و آمار 2013
 • مخصوص دانشجویان و مهندسین ریاضی
 • محصول پرنیان
 • شامل 2 دی وی دی

نرم افزار های مهندسی ریاضی و آمار 2013 پرنیان

قیمت : 10500 تومان
 • نرم افزار های مهندسی نقشه کشی و نقشه برداری
 • GIS & Surveying
 • محصول پرنیان
 • شامل 3 دی وی دی

مهندسی نقشه کشی و نقشه برداری 2013

مجموعه نرم افزارهای مهندسی نقشه کشی و نقشه برداری 2013 پرنیان

قیمت : 12500 تومان
 • نرم افزار های مهندسی برق و قدرت
 • Power Supply & Electrical Software
 • محصول پرنیان
 • شامل 3 دی وی دی

نرم افزار های برق و قدرت 2013

مجموعه نرم افزارهای مهندسی برق و قدرت 2013 پرنیان

قیمت : 12500 تومان